Symbol Politikk

Profilbilde


Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

Tros- og livssynspolitikk

På det religions- og livssynspolitiske feltet er STLs hovedfokus å arbeide for en gjennomtenkt offentlig religions- og livssynspolitikk i Norge. En forutsetning for en slik politikk er at den er basert på likestilling mellom tros- og livssynssamfunn i Norge i overensstemmelse med FNs konvensjoner om menneskerettigheter og Den europeiske menneskerettighetskonvensjon

STL gav i 2009 ut en utredningsrapport som viser hvordan våre medlemmer markerer viktige overganger i livet, og de utfordringer som er forbundet med å gjennomføre disse. Utredningen peker særlig på at lovverket knyttet til tros- og livssynsfeltet er omfattende og uoversiktelig, og til dels lite harmonisert. Utredningen peker på behovet for en samlet gjennomgang av tros- og livssynspolitikken og de lovreguleringer som gjelder for dette feltet. Du kan lese mer om dette arbeidet på www.trooglivssyn.no/livsfaseriter

I venstre marg kan du klikke deg inn på andre livssynspolitiske tema som har vært viktig for STLs arbeid de siste årene. Foruten å følge opp disse tema uttaler STL seg som offisielt høringsorgan om det som faller inn under STLs arbeid med likebehandling mellom tros- og livssynssamfunn på andre områder av samfunnet.