Symbol 2007

Profilbilde


Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

Høringssvar Kunnskapsdepartementet 1/11-07

Høringsuttalelse: NOU 2007:6 Formål for framtida

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) har drøftet Bostadutvalgets forslag til formålsformuleringer for hhv barnehage og skole/lærebedrift.

STLs medlemssamfunn vil sende egne høringsuttalelser der ulike primærstandpunkter vil fremkomme. Primærstandpunktene varierer fra ønske om en tydeligere formulering av de kristne grunnverdiene i formålsparagrafen, til ønske om en formålsparagraf uten henvisning til tro- eller livssyn. Det følgende baserer seg på en drøfting av de foreliggende konsensusforslagene.

Rådet kom i møte 18.10 fram til at man anser foreliggende konsensusforslag som betydelig bedre enn gjeldende formålsparagrafer, uavhengig av hva de enkelte tros- og livssynssamfunn mener er ideelle formålsformuleringer.

Som Bostadutvalget, ser vi behov for endringer som klargjør foreldrene som ansvarlige for den religiøse og livssynsmessige oppdragelsen, mens skolen skal ha et samfunnsgitt mandat som ivaretar barnas rett til opplæring som gir kunnskap, ferdigheter, holdninger og innsikt. STL er opptatt av å ivareta sentrale menneskerettigheter som religions- og livssynsfriheten og foreldreretten også i de institusjoner det offentlige etablerer og driver. Det innebærer at det er viktig at virksomheten i skole og barnehage baserer seg på et godt samarbeid med det enkelte hjem, og dette må presiseres i en ny formålsformulering.

Samarbeidsrådet er opptatt av at mangfold som verdi må tydeliggjøres gjennom at barnehagens og skolens ansvar for å fremme pluralisme er med i en formålsformulering. Det er viktig å understreke at skole og barnehage skal bidra til en likeverdig integrering der hvert barn og hjem blir møtt med tillit og anerkjennelse ut fra egne forutsetninger og bakgrunn.

I forslaget til formål for barnehagen lyder en av formuleringene: ”Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi.” Samarbeidsrådet vil anbefale at man ser på forslaget til skoleparagraf en gang til med tanke på å få inn et tilsvarende perspektiv på barn- og ungdomstiden som perioder med egenverdi, og ikke bare som forberedelse til senere funksjon i arbeids- og samfunnsliv.

Med vennlig hilsen

Bente SandvigANDRE UTTALELSER:

Høringsuttalelse Barne- og likestillingsdepartementet 1/9-07  
Forslag om endringer i ekteskapsloven – Felles ekteskapslov for likekjønnede og ulikekjønnede par

Høringsuttalelse Kultur og kirkedepartementet 1/9-07
Vedrørende forslag til alllmennkringkastingsplakat for NRK

Pressemelding STL 31/5-07
Vernet for minoriteter svekkes ved frifinnelsen av Tore Tvedt

Høringsuttalelse Kultur- og kiurkedepartementet 1/2-07:
Høring - utkast til lov om offentlige myndigheters ansvar for kulturvirksomhet mv.


Høringsuttalelse Barne- og likestillingsdepartementet 1/9-07  
Forslag om endringer i ekteskapsloven – Felles ekteskapslov for likekjønnede og ulikekjønnede par


Samarbeidsrådet er en paraplyorganisasjon av ulike tros- og livssynssamfunn og paraplyer, som har ulike syn på det fremlagte lovforslag. Samarbeidsrådet har diskutert saken på sitt Rådsmøte 30. mai og fant ikke her grunnlag for en felles uttalelse om felles ekteskapslov for likekjønnede og ulikekjønnede.

Vi ser av høringsnotatet at departementet har vurdert om det er mulig og formålstjenlig å pålegge kirken og trossamfunnene å vie likekjønnede par, uten her å besvare spørsmålet om det er mulig å gjøre det. Vi vil presisere at et slikt pålegg vil innebære et alvorlig brudd på religions- og livssynsfriheten og våre menneskerettslige forpliktelser.

Med vennlig hilsen

Bente Sandvig
leder

Høringsuttalelse Kultur og kirkedepartementet 1/9-07
Vedrørende forslag til alllmennkringkastingsplakat for NRK

I forslag til allmennkringkastingsplakat er det gode ansatser i forhold til NRKs samfunnsoppdrag i en pluralistisk kontekst. Blant annet brukes formuleringer som å synliggjøre mangfoldet og uttrykk som ”norske virkeligheter” i flertall. Vi etterlyser likevel i hovedpunktet ”NRK skal styrke norsk språk, kultur og identitet” en mindre statisk tilnærming til kultur og dermed en større åpenhet i forhold til ”norske virkeligheter”, og tror dette kan styrkes og gjøres mer aktivt i kulepunkt 3 der det blant annet står at NRK ”skal synliggjøre mangfoldet og reflektere Norge som et flerkulturelt samfunn” og ”fremme økt forståelse og respekt mellom ulike grupper i samfunnet”. Dette er for oss særlig viktig for det programtilbud som NRK har i forhold til tros- og livssynsmangfoldet i Norge.

Av høringsnotatet leser vi at allmennkringkastingsplakaten vil danne grunnlaget for en mer presis og detaljert utforming av NRKs vedtekter. Som allmennkringkaster har NRK vedtektsfestet en liste med minimumskrav for sitt programtilbud (§ 3-5), blant annet at det i det minste skal inneholde livssynsprogrammer og religiøse programmer (i). Vi mener det bør stilles krav om at tros- og livssynsmangfoldet blir representert i NRKs programtilbud, tilsvarende kravet om programmer som gjenspeiler mangfoldet i norsk kulturliv (se § 3-5 h). Vi kan ikke se at allmennkringkastingsplakaten tar hensyn i den retning.

Norsk kultur, på det religiøse og livssynsmessige området, har ikke vært og er ikke ensbetydende med den evangelisk lutherske kristendom. Det er heller ikke slik tros- og livssynsmangfoldet er koplet til det etniske mangfoldet, men representerer et mangfold som går på tvers av dette. Vi mener dette bør tydeliggjøres for å styrke opplevelsen av at det i Norge er mange måter å være religiøs eller livssynsmessig engasjert på. Siden grunnleggende forskjeller i forbindelse med identitet i Norge stadig oftere blir knyttet til religiøse eller livssynsmessige forskjeller, er det viktigere enn noen gang å legge til rette for økt forståelse og dialog spesifikt på det religiøse og livssynsmessige området. For å tydeliggjøre dette kan ovennevnte kulepunkt 3 omformuleres slik:

  • NRK skal synliggjøre mangfoldet og bidra til å utvikle Norge som et etnisk, kulturelt og religiøst mangfoldig samfunn.

Videre, for å styrke forankringen av dette formålet, kan kulepunkt 4 under hovedpunktet ”NRK skal etterstrebe høy kvalitet, mangfold og nyskaping” omformuleres slik::

  • NRK skal tilby nyheter, aktualiteter, kulturstoff og religiøse og livssynsmessige programmer for både smale og brede grupper. Tilbudet skal gjenspeile det mangfoldet som finnes i befolkningen. Blant annet skal NRKs samlede tilbud appellere til alle aldersgrupper.

Med vennlig hilsen

Bente Sandvig
leder

Pressemelding STL 31/5-07
Vernet for minoriteter svekkes ved frifinnelsen av Tore Tvedt

STL uttrykker sin støtte til jøder og innvandrere som opplever utrygghet etter frifinnelsen av Tore Tvedt for brudd på rasismeparagrafens §135a. Tvedts uttalelser om jøder er dypt krenkende, og STL fordømmer dem på det sterkeste. STL reagerer kraftig på at lagmannsretten ikke vurderer Tvedts uttalelser som kvalifisert krenkende og dermed straffbare.

STL mener at lagmannsrettens vurdering setter kravet for å bli dømt etter rasismeparagrafen urimelig høyt. Lagmannsretten vurderer at Tvedts uttalelser ikke er kvalifisert krenkende blant annet fordi uttalelsene er absurde og at oppfordringene om vold er vage. Slik STL ser det er det nettopp absurde og hatefulle ytringer det er vanskelig å forsvare seg mot og som derfor oppleves ekstra krenkende for den det gjelder.

At oppfordringen om vold i Tvedts uttalelser er vage er dessuten problematisk, da vi vet at Tvedts sympatisører i egen organisasjon driver våpentrening og Tvedt offentlig uttaler at de er i krig med jøder og ikke vil beklage at jøder og innvandrere blir rammet av vold fra deres medlemmer.
Om denne dommen blir stående frykter STL at det kan føre til en svekkelse av vernet for utsatte minoriteter i Norge. Samarbeidsrådet håper derfor Høyesterett vurderer saken annerledes.Høringsuttalelse Kultur- og kiurkedepartementet 1/2-07
Høring - utkast til lov om offentlige myndigheters ansvar for kulturvirksomhet mv.

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) støtter formålet med loven som er å gi kultursektoren ytterligere tyngde og status som offentlig ansvarsområde. En eventuell grunnlovfesting av kulturhensyn ønsker ikke STL å ta stilling til.Hverken i høringsnotatet eller i lovforslaget er tros- og livssynsrelaterte kulturuttrykk som del av den allmenne kulturvirksomhet i Norge nevnt. Det er likevel viktig at staten, fylkeskommunene og kommunene er seg bevisst de kulturbidrag som tros- og livssynssamfunnene står for.
Mangfoldet i kulturuttrykkene i Norge er også knyttet til tro og livssyn. Arkitektur, musikk, litteratur, billedkunst m.m. er blant annet utviklet og framvist innenfor tros- og livssynsmessige rom. Gjennom tros- og livssynssamfunnene utfolder mange innvandrere sine kulturuttrykk. STL mener derfor at det offentliges ansvar for tros- og livssynssamfunnenes kulturvirksomhet ikke begrenser seg til den generelle tilskuddsordningen, og at tros- og livssynsmessig kulturvirksomhet bør inkluderes i lovutkastets kulturdefinisjon.

Det er viktig å inkludere tros- og livssynssamfunnenes kulturvirksomhet for å oppfylle infrastrukturkravet, som i korthet går ut på at staten skal legge til rette for en åpen og opplyst samtale (Grunnl. § 100, sjette ledd). Den offentlige samtalen dreier seg i dag ofte om hvilken plass tro og livssyn skal ha i det offentlige rom. En respektfull samtale om disse tema ivaretas best om tros- og livssynssamfunnene får anledning til å delta med sine kulturuttrykk i det offentlige rom.

I lovutkastets § 4, andre avsnitt, legges det vekt på at fylkeskommunen og kommunen skal fremme profesjonalitet og kvalitet i kulturtilbudet. Verken profesjonalitet eller kvalitet er definert i lovutkastet og det er derfor vanskelig å forholde seg til hva fylkeskommunene og kommunene skal fremme. STL mener at det i definisjonen av disse begrepene bør særlig tas hensyn til at profesjonalitet og kvalitet bedømmes ulikt, og at kvalitet også bør bedømmes ut fra hvordan mangfold blir ivaretatt gjennom kulturtilbudet.
Med vennlig hilsen

Jan Benj Rødner