Symbol STL-utgivelser

Profilbilde


Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

STL-utgivelser, ressurser

Under finner du publikasjoner og utgivelser fra Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.

 • "Å leve med tro og livssyn i Norge - en guide for mennesker som arbeider med flyktninger og asylsøkere" ble lansert april 2017 på Kompetanse Norge sin temakonferanse i samfunnskunnskap med statssekretær Bård Folke Fredriksen i Kulturdepartementet. Les mer her.
 • "Chaplaincy på norsk – om tros- og livssynstjenester i fremtidens Norge" er et notat fra Chaplaincy konferansen arrangert i 2016 med tema religions- og livssynsbetjening i Kriminalomsorgen, Forsvaret og helse- og omsorgssektoren. Konferansen var et samarbeidsprosjekt mellom Feltprestkorpset i Forsvaret, Oslo Universitetssykehus v/ Prestetjenesten og Seksjon for likeverdig helsetjeneste, Universitetet i Oslo v/ Det teologiske fakultet, Human-Etisk Forbund og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.
 • "Å insistere på likebehandling - STL som politisk aktør gjennom 20 år (1996-2016)" er en rapport skrevet av forsker Cora Alexa Døving ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter om de faktiske endringene norsk lovverk og praksis har gjennomgått de siste 20 år - med STLs påvirkning.
 • "En nasjon i sorg - de andre historiene" viser mangfoldet av markeringer og reaksjoner i de ulike tros- og livssynssamfunnene i kjølvannet av 22. juli 2011.
 • Rapport fra pilotprosjektet Tros- og livssynsbetjening for pasienter og pårørende på sykehus, skrevet av Anders H. Kartzow. Prosjektet ble videreført i 2013, er et samarbeid med Oslo Universitetssykehus og omtales som "Samtalepartnere om tro og livssyn"
 • Dialogens hus - en mulighetsstudie.  Skisse av hvordan et Dialogens hus i Oslo kan utformes, med ulike former for tros- og livssynsdialog, den historiske utvikling og status i Norge og mulighetene for videreutvikling, blant annet gjennom etablering av et ressurssenter som dette.
 • Rapport om STL som dialogorganisasjon skrevet av forsker og filosof Helge Svare
 • Dialogtreff09
  Dette er en rapport fra dialogtreffet for ungdom som STL arrangerte 10-14. august 2009. Dialogtreffet samlet 40 ungdommer med ulik tros- og livssynsbakgrunn og hadde som mål å øke dialogkompetansen blant unge, og styrke nettverket av tros- og livssynsengasjert ungdom.
 • Livsfaseriter: Religions- og livssynspolitiske utfordringer i Norge
  Dette er en utredningsrapport gjort av HL-senteret, på bestilling fra STL. Rapporten kartlegger hvordan tros- og livssynsnorge markerer viktige overganger i livet, og de utfordringer STLs medlemmer har i å legge til rette for de behov troende har ved disse overgangene. Rapporten belyser også viktige juridiske og religionspolitiske utfordringer knyttet til disse overgangene.
 • Deltakelse og tilhørighet. Inkludering av mennesker med utviklingshemming i tros- og livssynssamfunn
  Dette er en veileder utgitt i samarbeid med Kirkerådet og Norges Kristne Råd. Den er ment som en veileder i arbeidet med å sikre retten til tros- og livssynsutøvelse for alle, uavhengig av funksjonsevne, i feks menighet, moske eller tempel. Heftet inneholder spørsmål til samtale som kan belyse egen praksis på området
 • Religion og livssyn i framtidas Norge
  Rapporten ble utgitt i forbindelse med STLs religionspolitiske konferanse på Lillehammer fra 13.-15. juni 2008. Inneholder bidrag fra innlederne under konferansen
 • Mat, tro og livssyn
  Veileder om hvordan møte ulike troendes behov i forhold til mat. Utgitt i 2008, med støtte fra Likestillings- og diskrimineringsombudet.
 • Ti kvinner, ni religioner og ett livssyn
  Intervju med 10 kvinner om deres tro- eller livssyn. De 10 kvinnene har møttes over tid som del av en dialoggruppe for kvinner. Skrevet av dialogdeltaker og tidligere koordinator i STL, Barbro Sveen
 • Tekster om fred
  Samling av tekster fra våre medlemssamfunns ulike religiøse tradisjoner. Tekstene er viktige fredstekster innenfor disse tradisjonene. Samarbeidsprosjekt med Norges Kristen Råd
 • Gudsbilde - selvbilde - kjønnsidentitet
  Konferanserapport med bidrag fra innlederne under konferansen. Konferansen fant sted 6. mars 2005. Konferansen ble støttet av Fritt Ord.