Symbol Vedtekter

Profilbilde


Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

Vedtekter

Vedtatt 26. oktober 1999 med endringer 13. mai 2008, 28. mars 2012, 9. april 2013 og 18. februar 2016.

§ 1
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (Samarbeidsrådet) har som formål:
- Gjennom dialog å fremme gjensidig forståelse og respekt mellom tros- og livssynssamfunn
- Å arbeide for fremme av likestilling mellom tros- og livssynssamfunn i Norge basert på FNs konvensjoner om menneskerettigheter og Den europeiske menneskerettighetskonvensjon.
- Å arbeide internt og eksternt med sosialetiske spørsmål i et tros- og livssynsperspektiv.
- Å arbeide med tros- og livssynspolitiske spørsmål. 

§ 2
Samarbeidsrådet består av oppnevnte representanter fra hver medlemsorganisasjon eller paraplyer
av disse. Samarbeidsrådet er organisasjonens øverste organ mellom årsmøtene. Samarbeidsrådet fatter sine vedtak ved enstemmighet. Representantene oppnevnes i forbindelse med årsmøtet for en periode på to år. Endringer i representasjon meldesinn til sekretariatet i forkant av årsmøtet. Medlemsorganisasjonene har to representanter hver, hvorav én med stemmerett. Paraplyer har inntil tre representanter, hvorav én representant med stemmerett. Medlemsorganisasjoner som deltar i paraplyer kan likevel med årsmøtets samtykke være direkte representert i Samarbeidsrådet. Paraplyer kan ikke la seg representere av et tros- eller livssynssamfunn som er direkte representert i samarbeidsrådet. Samarbeidsrådet skal ha minst tre møter i året hvorav ett skal være årsmøte. For at et rådsmøte skal være beslutningsdyktig må minst 2/3 av medlemsorganisasjonene være tilstede.

§ 3
Årsmøtet er STLs øverste organ og skal finne sted innen utgangen av mai for behandling av
følgende saker:
• Godkjenning av møteinnkalling
• Valg av ordstyrer, referent og 2 protokollunderskrivere
• Godkjenning av dagsorden
• Årsmelding
• Regnskap og revisjon
• Fastsettelse av kontingent
• Budsjett
• Arbeidsplan
• Saker innmeldt til årsmøtet
• Valg av leder for en periode på to år. Leder kan gjenvelges én gang.
• Valg av to av fire medlemmer til Arbeidsutvalget for en periode på to år. Hvis et AU-medlem
trekker seg før ett år er gått, gjennomføres det suppleringsvalg på plassen for resten av perioden. Medlemmer i AU kan gjenvelges én gang. Det bør tilstrebes at tros- og
livssynsbredden i STL blir representert over tid.

• Valg av ett varamedlem for ett år. Varamedlemmet kan gjenvelges én gang.

Årsmøtet fatter sine vedtak ved simpelt flertall, med unntak av innmeldte årsmøtesaker som krever enstemmighet. Årsmøtet innkalles med minst 1 måneds varsel. Sakspapirene skal være sendt ut minst 2 uker førårsmøtet. Saker til årsmøtet må meldes sekretariatet seinest 3 uker før årsmøtet. Minst 2/3 av medlemsorganisasjonene må være tilstede for at årsmøtet skal være gyldig. Dersom årsmøtet ikke er beslutningsdyktig innkalles det til ekstraordinært årsmøte der kravet til beslutningsdyktighet er frammøte fra minst halvparten av medlemsorganisasjonene. 
Ekstraordinært årsmøte kan forøvrig innkalles med minst 2 ukers varsel dersom minst ¼ av
medlemsorganisasjonene eller AU ber om det. Ved slike ekstraordinære årsmøter gjelder krav om 2/3 frammøte for beslutningsdyktighet.

§ 4
Samarbeidsrådets sekretariat lokaliseres fortrinnsvis hos et av medlemsorganisasjonenes sekretariat og kan flyttes etter beslutning i Samarbeidsrådet.
Ansettelser/engasjementer foretas av Samarbeidsrådet, som har arbeidsgiveransvaret.
Beslutninger knyttet til ansettelser kan delegeres til Arbeidsutvalget.
Arbeidsutvalget består av leder og fire medlemmer, samt ett varamedlem. Varamedlemmet har møterett, ikke -plikt, ved fulltallig AU. AU er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer (varamedlem og leder medregnet) er tilstede. AU kan ved behov konstituere seg selv med nestleder.
AU leder virksomheten mellom Rådsmøtene i henhold til arbeidsplan og vedtekter.
Referat fra Arbeidsutvalgets møter sendes Samarbeidsrådets medlemmer.

§ 5
Nye medlemmer tas opp på årsmøtet ved enstemmighet. Tros- og livssynsamfunn som ønsker
medlemskap må søke om dette. Arbeidsutvalget behandler søknaden og innstiller til årsmøtet. Søknaden vurderes ut fra søkersamfunnets størrelse og historie nasjonalt og internasjonalt, samt formål og betydning i det norske samfunnet. Det er et krav for medlemskap at søkersamfunnet er offentlig godkjent som tros- eller livssynssamfunn i Norge, eller er paraplyorganisasjon for slike. Det er et krav at søkersamfunnet har observatørstatus i minimum ett år før fullt medlemskap eventuelt innvilges.

Medlemssamfunn kan miste sitt medlemskap i STL hvis tros- eller livssynssamfunnets formål strider mot STLs formål. Eventuelt vedtak om bortfall av medlemskap fattes av Årsmøtet ved enstemmighet. Medlemssamfunnet vedtaket gjelder har talerett, men ikke stemmerett i saken.

§ 6
Observatørstatus i Samarbeidsrådet gir talerett, men ikke stemmerett og kan, etter innstilling fra
Arbeidsutvalget, tilbys tros- og livssynssamfunn som ikke oppnår fullt medlemskap eller andre
organisatoriske enheter som ikke defineres som tros- og livssynssamfunn.

§ 7
Endringer i Samarbeidsrådets vedtekter kan foretas av årsmøtet ved enstemmighet.

§ 8
Samarbeidsrådet kan oppløses etter enstemmig vedtak ved to påfølgende årsmøter.
Samarbeidsrådets midler skal tilfalle det formål oppløsningsmøtet bestemmer. Det siste AU fungerer som avviklingsstyre.