Symbol Lovverk

Profilbilde


Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

Trossamfunnsloven

Lov om trudomssamfunn og ymist anna kom i 1969, og erstattet den gamle dissenterloven. Loven gir rammer for tros- og livssynssamfunnenes virksomhet i Norge. Det viktigste ved denne loven er at den sikrer tilnærmet likebehandling mellom Den norske kirke og andre trossamfunn ved at den gir adgang for trossamfunn, og seinere livssynssamfunn ("ymist anna"), å søke statlig og kommunalt tilskudd per medlem. Beløpet tilsvarer om lag det beløp Den norske kirke får per medlem over statsbudsjettet (§ 19). Det er "om lag" fordi det er de budsjetterte utgifter, og ikke de regnskapsførte som ligger til grunn for tilskuddet. Eventuelle tilleggsbevilgninger gjennom året til Den norske kirke vil dermed ikke inngå i beregningsgrunnlaget.

Lov om trudomssamfunn og ymist anna ledsages av forskrift om registrerte og uregistrerte trossamfunn som gir nærmere detaljer om hvordan et trossamfunn registreres, hvordan føre medlemsregister med mer.

Relevante paragrafer i Lov om trudomssamfunn og ymist anna:

 

  • Religiøs myndighetsalder er 15 år (§ 3). Dvs. da er man myndig til å bestemme om man vil melde seg inn eller ut av tros- eller livssynssamfunn.
  • Religiøs tilhørighet til barn følger mor. Er foreldrene gift og har ulik tros- eller livssynstilhørighet avgjør de selv tilhørighet for barnet (§5).
  • Tilskudd for medlemmer kan bare kreves av ett trossamfunn per person (§8 og 19a). Noen trossamfunn, for eksempel Den katolske kirke gir ikke medlemmer mulighet til å være medlem i andre tros- eller livssynssamfunn. Human-Etisk Forbund gir medlemmer rett til å være medlemmer i andre tros- eller livssynssamfunn, men krever ikke offentlig tilskudd for disse.
  • Prest eller forstander i registerført trossamfunn må være mellom 23 og 75 år.
  • Den som ikke hører til Den norske kirke har rett til fri fra arbeid, skolegang og lignende to dager i forbindelse med markering av religiøse høytider (§27a). (Finn aktuelle datoer i Flerreligiøs høytidskalender)