Symbol Gravferd

Profilbilde


Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

Gravferd

Gravferdsforvaltningen omfatter praktiske og juridiske sider i forhold til drift og forvaltning av gravplass (kirkegård) og krematorium. Å ivareta tros- og livssynsbehov og rettigheter i forhold til forvaltning av gravferd har vært og er en viktig sak for STL.

Fra 2001-2003 hadde STL en egen gruppe som arbeidet med gravferdsforvaltning og relaterte problemstillinger. Under er det lagt en link til undersøkelsen som gruppa sto bak i 2003. Gruppa pekte dessuten på det uheldige at begravelsesbiler må ha et fast montert lysende kors for å bli fritatt for engangsavgift. Etter innspill fra STL og gravferdsgruppa er denne forskriften endret slik at begravelsesbiler kan nyttes med ulike symboler

Forvaltningen av gravlunden, i loven kalt kirkegårder, er idag underlagt Den norske kirkes styringsorganer lokalt (kirkelig fellesråd). Kirkelig fellesråd gjør dette på vegne av det offentlige. Gravferdsforvaltningen i Oslo er overført kommunen, etter avtale mellom kirkelig fellesråd i Oslo og Oslo kommune. Lignende avtaler finnes enkelte andre steder i Norge.

Relevante ressurser:

 • Dødsritualer i det flerreligiøse NorgePDF
  En tre-siders oppsummering av utfordringene knyttet til denne livsfasen fra rapporten Livsfaseriter.

 • STLs spørreundersøkelse om gravferdsforvaltning i kommunenePDF
  STL gjennomførte høsten 2003 en spørreundersøkelse om gravferd blant 188 fellesråd. Undersøkelsen viser at man mange steder ikke er godt nok forberedt på å bistå ved begravelser som ikke skjer i kirkelig regi, og at det er behov for bevisstgjøring om minoritetens behov og rettigheter.

 • Gravferdsloven
  Særlig relevant for tros- og livssynssamfunnene er §5 om at registrerte trossamfunn har rett til å vigsle egen kirkegård/gravlund eller deler av denne.

 • Gravferdsforvaltningen (kap 7 i NOU 2006:2)
  Stat-kirke utvalget fikk som mandat også å vurdere dagens gravferdsforvaltning. Flertallet i utvalget anbefaler å avvikle dagens ordning der kirkelig fellesråd har ansvaret, og overføre dette til kommunene. Utvalget anbefaler dessuten at begrepet kirkegård i loven erstattes av gravlund, og at det etableres et faglig forum i hvert fylke som kan våre rådgiver ovenfor kommunen i forhold til blant annet tilrettelegging av gravferdsseremonier og skikker.