Symbol Lovverk

Profilbilde


Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

Religionsrelatert lovgivning

Lovverk

Under mappen lovverk har vi samlet religionsrelatert lovgivning. Med religionsrelatert lovgivning menes her sivil lovgivning som på ulike måter berører tros- og livssynssamfunnenes virksomhet. Her er også tatt med lover som mer indirekte kan kalles religionsrelatert lovgivning. Ofte vil det være slik at ulike lover blir gjort relevant når det oppstår konflikt mellom retten til tros- eller livssynsutøvelse og sivil lovgivning.

Det finnes også relevant religionsrelatert lovgivning knyttet til internasjonale menneskrettighetskonvensjoner. Dette gjelder kanskje spesielt FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter og Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjon. Disse lovene er også inkludert i norsk rett gjennom grunnlovens §110c og Mennskerettighetsloven.

I venstremenyen finner du utdrag fra noen sentrale lover. Under er tatt ut de sentrale religionsrelaterte parafrafene i Norges grunnlov.

Et utvalg religionsrelaterte paragrafer i Norges Grunnlov:

Norges Grunnlov ble vedtatt i 1814. Norges Grunnlov hadde den gang ingen bestemmelse om religionsfrihet. Tillegget om "fri religionsutøvelse" kom først i 1851, men den begrenset seg i første omgang til kristne med en annen trosbekjennelse enn den evangelisk-lutherske. Fri religionsutøvelse i Norge ble først beskyttet i grunnloven i 1964.  Se forøvrig trossamfunnsloven av 1969 som regulerer andre tros- og livssynssamfunns virksomhet i Norge.

Grunnloven er den høyeste rettskilden i Norge og har også inkludert en forpliktelse til å følge menneskerettighetene (§110c). Disse er spesisfisert i egen lov; menneskerettighetsloven. Menneskerettighetsloven skal ved motstrid med norsk lov gå foran disse. Ikke alle menneskerettighetskonvensjoner er inkludert i menneskerettighetsloven. FNs kvinnekonvensjon er blant annet ikke tatt med.
---
§ 2
"Alle Indvaanere af Riget have fri Religionsøvelse.

Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende sig til den, ere forpligtede til at opdrage deres Børn i samme."

§ 4
"Kongen skal stedse bekjende sig til den evangelisk-lutherske Religion, haandhæve og beskytte denne."
 
§ 12
"(...). Af Statsraadets Medlemmer skulle over det halve Antal bekjende sig til Statens offentlige Religion. (...)."

§ 16
"Kongen anordner al offentlig Kirke- og Gudstjeneste, alle Møder og Forsamlinger om Religionssager, og paaser, at Religionens offentlige Lærere følge de dem foreskrevne Normer."

§ 27
"(...). Medlem af Statsraadet, der ikke bekjender sig til Statens offentlige Religion, deltager ikke i Behandlingen af Sager, som angaa Statskirken. (...)."

(Se STLs høringsuttalelse om stat-kirke fra 2006 der vi ber blant annet om at §2, §4 og §16 endres eller fjernes for å sikre at Norge overholder sine menneskrettslige forpliktelser om religionsfrihet).

§ 110c
"Det paaligger Statens Myndigheder at respektere og sikre Menneskerettighederne.

Nærmere Bestemmelser om Gjennemførelsen af Traktater herom fastsættes ved Lov."

Loven det her henvises til er Menneskerettighetsloven og denne skal ved motstrid med annen norsk lov gå foran denne.