Symbol Inkluderingsutva

Profilbilde


Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

STLs innspill til Inkluderingsutvalget

Bakgrunn: Det sivile samfunnet og frivillige organisasjoner er viktige aktører i arbeidet med inkludering og deltakelse. Derfor ønsket Inkluderingsutvalget STLs innspill til sitt videre arbeid. Leder Bente Sandvig (bildet) representerte STL på høringen.

Inkluderingsutvalgets arbeidsgruppe ”Verdier og konfliktløsning” ba om innspill på noen punkter fra utvalgets mandat:

1. Hvilke felles verdier bør danne grunnlaget for vårt flerkulturelle samfunn, og hva kan gjøres for å sikre at hele befolkningen slutter opp om disse verdiene.
2. Hvilke aktuelle og mulige konfliktområder som finnes i det flerkulturelle samfunnet hvor ulike verdier og prinsipper kan komme i konflikt, og hvordan samfunnet best kan håndtere slike konflikter når de oppstår.


Innspill fra Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) på Inkluderingsutvalgets høringsdag 14.12.2010

Vi er opptatt av at religion og livssyn er et eget politikkområde, og altså ikke sammenfallende med integrasjons- eller innvandringspolitikk. Men samtidig mener vi at en god, likeverdig religions- og livssynspolitikk vil kunne være et viktig bidrag til å fremme inkludering og integrering.

1.
Fra 2013 får Norges grunnlov følgende formulering som del av en ny §2:
”Denne Grundlov skal sikre Demokrati, Retsstat og Menneskerettighederne”. Vi vil anbefale utvalget å begynne jakten på inkluderende verdier her.

Et menneskerettslig basert demokrati, en stat uten egne livssynsmessige preferanser, anser vi som det beste rammeverk rundt et pluralistisk samfunn. Vi mener at et godt pluralistisk samfunn krever en stat som likebehandler sine borgere og bidrar til å gjøre retten til tros- og livssynsutøvelse reell. Likebehandling må her forstås som likeverdig behandling ut fra ulike forutsetninger.

Tradisjonelt har vi i Norge en oppfatning av at likhet er bra – og det er det utvilsomt på mange områder, men vår utfordring er mer å finne en felles verdiplattform, og så tåle ulikhet utover det.

Tilslutning får man ved å bygge lojalitet og tillit – bli anerkjent som individ og borger, og ved at staten ivaretar sine menneskerettighetsforpliktelser til å fremme pluralisme som verdi. Og ved å vektlegge opplæring og trening i medborgerskap – citizenship.

Viktig er også retten og muligheten til deltakelse. Vi trenger flere stemmer i dialogen – både i de lukkede rom, og ute i offentligheten.

2.
Utfordringer og mulige verdikonflikter finner vi blant annet når det gjelder foreldres ansvar og rett – i forhold til barnets selvstendige rett til tros- og livssynsfrihet, kvinner og homofiles rettigheter i forhold til religionsfriheten og ytringsfrihet som grunnverdi og også en viktig forutsetning for religionsfrihet . Dette er noen av de krevende samtalene som må tas i et mangfoldig samfunn.

Det ligger også et konfliktpotensial i opplevelse av ulikhet, forskjellsbehandling, diskriminering.

STL bygger på konsensusprinsippet og bruker dialog som metode. Det er en erfaring vi gjerne deler og anbefaler brukt også i andre sammenhenger.

En viktig forutsetning for både inkludering og håndtering av mulige rettighetskollisjoner, er å sikre flere stemmer i dialogen om hva det gode samfunn er, og hvordan vi skal håndtere uenighet og konflikter: Det nye vi – må være menneskerettslig og demosbasert, ikke tilbakeskuende og bruke tradisjon/majoritet/monokultur som identitetsmarkører. Alle må med – og samtalene må bygge på kunnskap og kompetanse. En viktig forutsetning for inkludering er det som på godt norsk heter empowerment.

Vi trenger å utvikle en samfunnsmessig konsensus på ulike avveininger: Hva er diskriminering – og hva er saklig forskjellsbehandling? Hva er rimelig tilpasning – fra både majoritet og minoritets side? Hva fremmer resultatlikhet, og hva er urimelig særbehandling/særkrav?

Utvikle dialog som begrep og metode. Dialog betyr ikke harmonisering og unnvikenhet, men må skape et rom også for å utfordre – Bygge tillit i gode dager – til bruk i onde.
Vi vil gjerne oppfordre Inkluderingsutvalget til å gjennomtenke behovet for arenaer for dialog i det norske samfunnet – lokalt og sentralt. Og behovet for dialogisk kompetanse. Vi jobber med å utvikle oss selv som dialogisk organisasjon – vil lager en dialogplakat som vi gjerne deler i neste omgang.

Vedlegg:
Vi har mange arenaer for debatt – polarisering – færre for dialog. Det er synd på et område som krever innsikt og er lite egnet for partipolitiske markeringer og unyanserte krigsoverskrifter.

STL-nettverket har prøvd å etablere noen dialogarenaer:

  • ”Den andres ansikt”
  • Menneskebibliotek
  • Sakral-festival
  • ”La oss gå et stykke vei sammen”
  • Besøk hos hverandre
  • UngDialog
  • Religions- og livssynslederforum

Vi ønsker oss et Dialogens hus – i første rekke som et kontor- og aktivitetsfellesskap – på sikt som et kompetansesenter for dialog – kunnskap om tro og livssyn. Og et viktig bidrag til empowerment for de mindre aktørene.