Symbol STL roser regjer

Profilbilde


Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

Samarbeidsrådet roser regjeringens initiativ om å nedsette et tros- og livssynspolitisk utvalg

Jens Stoltenberg varslet fra Stortingets talerstol i dag at regjeringen vil nedsette et offentlig utvalg som skal foreta en gjennomgang av statens tros- og livssynspolitikk. Utvalget skal levere sin innstilling innen utgangen av 2012. Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) har ved flere anledninger etterspurt en bred gjennomgang av religions- og livssynspolitikken, og er derfor glade for at dette arbeidet nå settes i gang.

En grundig utredning av dette politikkområdet vil kunne gi et bedre grunnlag for å kunne ha en mer gjennomtenkt og helhetlig religions- og livssynspolitikk i Norge, der prinsipper som likebehandling av tros- og livssynssamfunn og retten til tros- og livssynsutøvelse står sentralt.

Som en sentral aktør i tros- og livssynsnorge ønsker STL å være i fortsatt dialog med regjeringen om dette arbeidet fremover. Vi kommer gjerne også med innspill til mandat og sammensetning av utvalget når dette arbeidet settes i gang.

Pressemelding, Oslo, 28. mai 2010

---
For mer informasjon, kontakt:

  • Anders Huuse Kartzow, koordinator: 926 84 958 eller 23081340
  • Bente Sandvig, leder: 907 77 301

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) er en paraplyorganisasjon for 14 ulike tros- og livssynssamfunn, eller sammenslutninger av disse, i Norge. STL arbeider for likebehandling av tros- og livssynssamfunn i Norge.

Vi arbeider også for å fremme gjensidig respekt og forståelse mellom tros- og livssynssamfunn blant annet ved å diskutere sosiale og etiske spørsmål med utgangspunkt i våre tros- og livssynstradisjoner. STL har siden opprettelse i 1996 spilt en viktig rolle som brobygger mellom tros- og livssynssamfunn og sørget for en bevisstgjøring omkring religions- og livssynspolitiske utfordringer og dilemmaer i Norge.