Symbol Nyheter

Profilbilde


Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

Inkludering handler om mer enn innvandring 12.10.11 - Før sommeren la inkluderingsutvalget frem forslag til en rekke tiltak for ”bedre integrering” i Norge. Selv om utvalget først og fremst tar utgangspunkt i innvandring, kommer de ofte inn på forhold knyttet til religion og livssyn.

Det er mange gode tiltak i Inkluderingsutvalgets utredning som STL kan bidra til å realisere, selv om STL og de fjorten medlemssamfunnene ikke hovedsakelig driver med inkludering og inkluderingspolitikk. STL kommer derfor med en høringsuttalelse som svar på utredningen:

- Vi anser oss for å være viktige inkluderingsaktører og -arenaer, sier Lise Tørnby, koordinator og daglig leder i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL).


Men STL og flere av medlemssamfunnene har allerede kapasitetsutfordringer. For flere av de små tros- og livssynssamfunnene er deltagelse i STL-dialogen og andre forum på dagens nivå allerede en utfordring. Når myndighetene signaliserer at de ønsker sterkere involvering i forebyggende, konfliktdempende dialog, kommer det ikke av seg selv. Det krever at det bevilges ytterligere ressurser, skriver STL i uttalelsen.

Dialog for bedre forståelse og respekt
Gjennom hele rapporten vektlegges dialog som metode i inkluderingsarbeidet. Utvalget foreslår at det bør utvikles en egen strategi for dialog, og at dialog som metode bør videreutvikles. Det påpekes også at erfaringer fra tros- og livssynsdialogen kan inspirere til annen dialog og konfliktløsning.

STL tror at den ferske dialogplakaten Helge Svare har utviklet for STL, vil kunne innlemmes i arbeidet med å utvikle dialog som metode og en dialogstrategi. Erfaringene med faste rådsmøter i STL og halvårige møter i religions- og livssynslederforum, har overføringsverdi til andre områder i samfunnet. Når vennskap og gode relasjoner bygges, blir fordommer og misstillitt mindre. Dialogisk sinnelag er en dialogferdighet som det tar tid å utvikle, men som er avgjørende viktig dersom vi skal lykkes med fredelig håndtering av vedvarende uenighet og forskjeller i levesett.
 
Samtidig anerkjenner STL det utvalget peker på, at en ”utfordring framover vil være å forankre disse dialogene dypere hos vanlige medlemmer i tros- og livssynssamfunnene, ikke minst blant unge”. I den forbindelse er etableringen av Ung Dialog i Oslo i 2011 et positivt initiativ. STL ønsker å jobbe mer med prosjekter og arrangementer som bringer dialogen ut til andre enn formelle representanter og spesielt interesserte.

Deltagelse, møteplasser og brobygging – inkluderende og mangfoldig samfunnsarena?
Utvalget foreslår “å styrke fellesarenaer der minoriteter og majoritet møtes”. STL er nettopp en slik arena på det nasjonale tros- og livssynsfeltet. Målsettingene i STLs dialogarbeid sammenfaller med utvalgets ønsker om økt innsikt, forståelse og gjensidig tillit.

STL og de lokale dialoggruppene har et stort og ubenyttet potensial, som kan realiseres gjennom økte ressurser, skriver STL i uttalelsen. Stadig flere lokale dialogfora etableres og støtteordningen for disse kan med fordel økes.

I tillegg til å styrke de eksisterende dialogarenaene, mener Inkluderingsutvalget at “Flere felles møteplasser og arenaer for dialog trengs”. Dialogens hus foreslås som et konkret tiltak. STL sin visjon om ”Dialogens hus” som et kompetansesenter for dialog og kunnskap om tro og livssyn, vil både være en ny arena, samt kunne bidra til konfliktløsning i samfunnet.

Les tidligere nyheter fra STL
Motta nye saker fra STL på epost