Symbol Medlemmer i STL

Profilbilde


Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

STLs medlemssamfunn1. Bahá'í-samfunnet i Norge

2. Buddhistforbundet

3. Den katolske kirke v/ Oslo katolske bispedømme

4. Den norske kirke v/ Mellomkirkelig råd

5. Det Mosaiske Trossamfund (jøder)

6. Gurduara Sri Nanak Dev Ji (sikher)

7. Holistisk Forbund

8. Human-Etisk Forbund

9. Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (mormoner)

10. Kristensamfunnet

11. Norges Hindu Kultur Senter

12. Norges Kristne Råd

13. Sanatan Mandir Sabh (hindutempel på Slemmestad)

14. Ahmadiyya Muslim Jamaat Norge (observatør)

15. Muslimsk Dialognettverk Norge (observatør)

 

Søke medlemskap i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn?

1. Bahá'í-samfunnet i Norge. Bahá'í-troens grunnlegger er Bahá’u’lláh (1817-1892). Troen bygger på Bahá’u’lláhs åpenbarte skrifter og fokuserer på at det finnes kun én Gud, som er uendelig opphøyet over menneskenes forståelse. Utfra Guds kjærlighet sendes Hans profeter til jorden for å veilede menneskene. Bahá'í-troen fokuserer på enhet på tvers av kjønn, etnisitet og hudfarge, en enhet i mangfold. Fredsbevarende arbeid står sentralt, der verdensfred er målet. Det finnes mer enn 6 millioner bahá'íer på verdensbasis i dag, og i Norge er det registrert ca 1100 medlemmer.

Adresse: Holmenkollveien 26A, 0376 Oslo. Tlf. 22 55 95 85. Nettside: www.bahai.no E-post: nsanor@bahai.no

2. Buddhistforbundet. Buddhismen er en samlebetegnelse for mange ulike retninger som alle fører sitt opphav tilbake til Siddharta Gautama. Gautama levde i det femte århundre f.v.t. og kalles også Buddha, som betyr den oppvåknende. Han var en munk og religiøs veileder i det nordlige India, og etter hans død utviklet det seg mange ulike skoler, med ulike og delvis overlappende syn på hva som var den sanne læren. Buddhismens hovedutbredelse finner vi i Asia, men den har også spredt seg til blant annet Europa og Nord-Amerika, i stor grad gjennom vestlige konvertitter. I Norge er det ca. 13 500 personer som er medlemmer av buddhistiske trossamfunn, men i følge Buddhistforbundet lever det ca. 25 000 buddhister i Norge i dag.

Tlf.: 22 17 70 19. Nettside: www.buddhistforbundet.no. Epost: buddhistforbundet@gmail.com.

3. Den katolske kirke v/ Oslo katolske bispedømme: Kristendommens utgangspunkt er Jesus fra Nasaret, og den var Jesus som innstiftet Kirken og ga lederskapet til Peter og apostelkollegiet. I Norge har antallet katolikker økt markant de siste 30 årene. Dette skyldes hovedsakelig innvandring, og Den romersk-katolske kirka har over 150.000 medlemmer i Norge.

Tlf.: 23 21 95 00 Nettside: www.katolsk.no. Epost: okb@katolsk.no.

4. Den norske kirke v/ Mellomkirkelig råd. Sentralt i kirkens lære er troen på at Jesus døde for menneskenes skyld og at han gjennom sin død og oppstandelse har muliggjort frelse for alle som tror på ham. Den norske kirke er Norges statskirke og landets desidert største trossamfunn med ca. 3,8 millioner medlemmer, som utgjør 78 % av befolkningen.

Tlf.: 23 08 12 00. Nettside: www.kirken.no. Epost: post.kirkeradet@kirken.no.

5. Det Mosaiske Trossamfund: Jødene anser Abraham for å være sin stamfar og Moses som grunnleggeren av jødedommen. Toraen (loven), som i Det gamle testamentet er de fem Mosebøkene, er helt sentral. Jødene hadde en storhetsperiode med det israelittiske kongedømmet fra år 1000 f.v.t. men levde i eksil i Babylonia i en lengre periode fra år 587 f.v.t. I Norge er det til sammen ca. 820 medlemmer i de to jødiske trossamfunnene, som befinner seg i Oslo og i Trondheim.Tlf.: 23 20 57 50. Nettsider www.dmt.oslo.no. Epost: adm@dmt.oslo.no

6. Gurduara Sri Nanak Dev Ji (sikher). Sentralt i sikhenes tro er troen på en Gud, like rettigheter for alle og likestiling mellom kjønnene. Sikhene forstår seg selv som studenter og følger den hellige skriften, Sri Guru Granth Sahib Ji (veilederen til Gud). Sikhismen ble grunnlagt på 1400-tallet. Gurdwara Sri Nanak Dev Ji er sikhenes trossamfunn i Oslo, og har ca. 1900 medlemmer.

Adresse: Alnabruveien 3, 0668 Oslo. Tlf: 22 64 52 72. Nettside: www.sikher.no. Epost: post@osloGW.no

7. Holistisk Forbund ble stiftet i 2002, og holisme skiller mellom åndelighet og religion. Holistisk Forbund ser på religion som trossystemer definert av ytre rammer som menneskeskapte dogmer og læresetninger, mens åndelighet er ubundet av dette og bygger på menneskers erfaring. Forbundet ønsker å styrke det enkelte individs rett og frihet til stadig dypere forståelse og erkjennelse av helheten, uten å si noe om hva som er det eneste og sanne riktige, og har i overkant av 1000 medlemmer.

Tlf: 22 17 31 00. Nettside: www.holistisk-forbund.no. E-post: sekretaer@holisme.no.

8. Human-Etisk Forbund ble stiftet i Oslo i 1956. Initaitivtaker var Kristian Horn, som var leder de første 20 årene. I Human-Etisk Forbunds humanisme har den gjennomgående ideen vært at mennesket, ikke guddom, står i sentrum. Humanismen er et demokratisk, ikke-teistisk og etisk livssyn som fremholder menneskets rett til og ansvar for å forme og gi mening til sitt eget liv. Humanismen avviser overnaturlige oppfatninger av virkeligheten. Forbundet har i dag over 80 000 medlemmer.

Adresse: Brugata 19, 0186 Oslo. Postboks 9076 Grønland, 0133 Oslo. Tlf.: 23 15 60 00. Nettside: www.human.no. Epost: human@human.no.

9. Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige: Mormonene ser på sin egen kirke som Jesus Kristi sanne kirke som ble gjenopprettet ved åpenbaringer til Joseph Smith i 1820-årene i staten New York i Amerika. Bibelen sammen med Mormons bok og noen andre skrifter regnes alle som hellige skrifter og danner læregrunnlaget. Bibelens 10 bud er sentrale, sammen med ”Visdomsordet”, som innebærer at mormonene ikke nyter alkohol, te, kaffe og tobakk. Kirkens hovedsete er i Utah, USA, og i Norge har kirken ca 4300 medlemmer.

Tlf.: 98 02 29 27. Nettside: www.mormonnytt.no. Epost: post@nasjonaltraad.no

10. Kristensamfunnet er et frittstående, kristent trossamfunn, som ble stiftet i Sveits i 1922. Det er inspirert av antroposofien, som ble grunnlagt av Rudolf Steiner (1861-1925). I Oslo ble det i 1990 innviet en egen kirke der det holdes gudstjenester hver torsdag, lørdag og søndag. Medlemstallet i Norge ligger på rundt 2600.

Tlf.: 22 55 37 20. Nettside: www.kristensamfunnet.no. Epost: post.kio@kristensamfunnet.no.

11. Norges Hindu Kultursenter: Hinduismens mål er å skape respekt, vise omsorg og medmenneskelighet ovenfor alle. I Norge er det ca. 5000 medlemmer i hinduistiske trossamfunn, hvor de fleste kommer fra Sri Lanka eller nord i India.

Adresse: Martin Strandlis vei 10, 0956 Oslo. Tlf.: 22 25 13 01. Nettside: www.norgeshindu.com. Epost: norgeshindu@gmail.com.

12. Norges Kristne Råd er et fellesskap av kristne kirker som deler troen på Jesus Kristus som Guds sønn og menneskenes frelser. Rådet har 18 medlemssamfunn fra alle kirkelige tradisjoner som er i Norge: ortodoks, katolsk, anglikansk, frikirkelig og luthersk.

Adresse: Kirkens hus, Rådhusgata 1-3, Oslo. Tlf.: 23 08 13 00. Nettside: www.norgeskristnerad.no. Epost: post@norkr.no.

13. Sanatan Mandir Sabha er et hindutempel på Slemmestad utenfor Oslo med rundt 1200 medlemmer. Hinduismen regnes å ha mer enn 5000 år gamle røtter og er derfor en av verden eldste religioner. Sentralt i hinduismen er tanken om at hele verden er en familie og Gud er én og i alt.

Adresse: Nyveien 6, 3470 Slemmestad. Tlf.: 31 28 03 13. Nettside: www.mandir.no. Epost: smandirs@gmail.com.

14. Ahmadiyya Muslim Jamaat Norge (observatør): Ble tatt opp som medlem i STL ved årsmøtet i februar 2018. Nye medlemmer har observatørstatus i minimum ett år før fullt medlemskap eventuelt innvilges. Ahmadiyya ble etablert i Norge i 1957 og er etablert i mer enn 200 land verden over. Organisasjonen har rundt 2000 medlemmer i Norge.

Adresse: Søren Bulls vei 1, Oslo 1051 Norge Tlf.: 95 46 63 83 Nettside: www.ahmadiyya.no Epost: info@ahmadiyya.no

15. Muslimsk Dialognettverk Norge (observatør): Ble tatt opp som medlem i STL ved årsmøtet i februar 2018. Nye medlemmer har observatørstatus i minimum ett år før fullt medlemskap eventuelt innvilges. Følgende moskéer stiftet MDN i 2017: Det Islamske Forbundet (Rabita), Islamske Felleskap Bosnia og Herzegovina, Albansk Islamsk Kultursenter, Islamic Cultural Centre (ICC) og Centre Rahma. Formål: Muslimsk Dialognettverk skal være en nasjonal arena for religionsmøte, kunnskapsbasert dialog og samarbeid med andre livssynsorganisasjoner, offentlige myndigheter og de øvrige samfunnet.

Adresse: Fougners vei 2A 0571 OSLO  Tlf.: 91 31 25 87   Epost: senaid.kobilica@gmail.com