Symbol Nyheter

Profilbilde


Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

Oslosamling for lokale dialoggrupper: Hva er god dialog? 28.02.13 - Mandag 25. februar møttes deltakere fra lokale dialoggrupper i Tromsø, Kristiansand, Rogaland, Trondheim, Bergen, Drammen og Oslo til felles dialogsamling på Kirkens hus i Oslo. Fire ulike religioner og livssyn var representerte.

Samlingen ble arrangert av STL nasjonalt, med formål å utveksle dialogerfaringer, prosjekter og problemstillinger omkring dialogarbeid på tros- og livssynsfeltet.

- Å treffe disse ildsjelene, som holder religions- og livssynsdialogen levende på lokalplan, var sjeldent inspirerende og lærerikt, sier filosof Jens Oscar Jenssen i STL.

Første del av dagen var viet en presentasjon av status i hver av de lokale dialoggruppene, samt utveksling av erfaringer med hensyn til prosjekter og utfordringer. Dagens andre del dreide seg om dialogforståelse i teori og praksis.


Jenssen oppfordret deltakerne til å møtes i små summegrupper, og snakke seg i mellom om hva dialog egentlig er, eventuelt hva dialog ikke er.

- Det var et privilegium å få høre om de mange møtene på tvers av tros- eller livssynsmessig bakgrunn, som deltakerne så åpenhjertig delte med hverandre, sier Jenssen, som ledet den dialogiske samtalen.

Hver av gruppene ble bedt om å komme fram til noen konkrete formuleringer, og det ble blant annet nevnt hvordan det offentlige ordskiftet - preget av debatt og ofte steile fronter - avspeiler manglende kunnskap om dialogens muligheter. Mens debatt handler om å vinne fram med argumenter, skal man i dialogisk samtale møte den andre ved å lytte aktivt, og forankre tale og eksempler i sin egen erfaringshorisont. I debatt frontes meninger, mens dialog forutsetter trygghet, tillit, tid til refleksjon og modenhet.

Samtalte om teori og praksis

Deretter utforsket gruppen i fellesskap hva som kjennetegner god dialog. Hver av deltakerne fortalte om en god erfaring og opplevelse med dialog, før gruppen valgte en bestemt historie å gå mer i dybden på. Derfra utledet gruppen noen formuleringer om når den gode dialogen kommer til syne. Deretter samtalte gruppen i fellesskap rundt noen dialog-teoretiske perspektiver.

- Høyt respekterte dialogfilosofer som Martin Buber og Michael Bachtin hadde ingen hovedpoeng å tilføye, utover det gruppen selv hadde kommet fram til, fastslår Jenssen fornøyd.

Den siste delen av dagen besto i løs diskusjon, blant annet om oppholdstillatelse for religiøse ledere, perspektiver på forholdet mellom Kirkelig dialogsenter og STL i Bergen og Oslo, samt støtteordninger for de lokale dialogene.

- Samlingen fornyet min tro på dialog som metode og hvordan den åpner opp for erkjennelser både på personlig og mellommenneskelig plan, sier Lise Tørnby, STLs daglige leder.

 ***

Bilde, øverst: Jens Oscar Jenssen, dialogmedarbeider i STL

Bilde under: Lokale ildsjeler holder tros- og livssynsdialogen i flere av Norges største byer.