Symbol Retningslinjer d

Profilbilde


Kontakt STL

Besøks-/ postadresse:
Rådhusgata 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39
stl@trooglivssyn.no

Powered by i-tools
Design: Message

Retningslinjer for tilskudd til lokalt dialogarbeid

Gjelder fra og med tilskuddsåret 2016.

Formål:
Formålet med tilskuddet fra Kulturdepartementet er å gi støtte til ulike typer lokalt samarbeid mellom tros- og livssynssamfunn som bidrar til å fremme forståelse og respekt på tvers av tros- og livssynsgrenser.

Hvem kan søke tilskudd til lokalt dialogarbeid?
Det kan søkes om tilskudd til for eksempel formelle råd for tros- og livssynssamarbeid, felles prosjekter for å sette tros- og livssynsetiske eller -politiske spørsmål på dagsorden, eller felles samhandling knyttet til bestemte lokale markeringer. Det gis tilskudd både til drift og prosjekter.

De som søker tilskudd må involvere minimum tre tros- eller livssynssamfunn/-aktører som representerer ulike retninger/tradisjoner. Faste samarbeidsformer og tiltak som vil bidra positivt i lokalsamfunnet prioriteres.

Tilskudd til drift

STL kan gi inntil kr. 50.000,- i driftstilskudd årlig til hvert enkelt lokale samarbeidsråd. Med drift forstås ordinære utgifter knyttet til møtevirksomhet, mindre arrangementer, kontorrekvisita, honorarer, med videre. For samarbeidsråd som opererer med en lønnet ansatt kan tilskuddsrammen økes til kr. 75.000,-. Midlene kan ikke bevilges videre.

Søknader om driftstilskudd må inneholde:

 • arbeidsplan for året det søkes om tilskudd for
 • hvilke tros- eller livssynssamfunn/-aktører som er tilsluttet (minst tre ulike)
 • budsjett med synliggjøring av inntekter og utgifter
 • vedtekter, samt navn og kontaktinformasjon til leder/kontaktperson (for førstegangssøkende)
 • eventuelt på hvilken måte dialogarbeidet vil bidra positivt i lokalsamfunnet

Last ned søknadsskjema

 

Tilskudd til prosjekt

STL kan gi inntil kr. 50.000,- i støtte til hvert enkelt prosjekt. Det gis prosjekttilskudd til konkrete prosjekter som større arrangementer, markeringer, studieturer med videre. For prosjekter som bidrar til å øke bevisstheten om sentrale utfordringer i det tros- og livssynsmangfoldige Norge, eller prosjekter som har overføringsverdi for andre lokale dialogmiljø, kan tilskuddsrammen økes til maksimalt kr. 100.000.

Søknader om prosjekttilskudd må inneholde:                                                      

 • navn på tiltaket
 • hvilke tros- eller livssynssamfunn som er tilsluttet prosjektet (minst tre ulike)
 • bakgrunn for og formål med prosjektet
 • prosjektbeskrivelse
 • fremdriftsplan med planlagt start- og avslutningstidspunkt
 • budsjett med synliggjøring av inntekter og utgifter
 • eventuelt på hvilken måte prosjektet vil bidra positivt i lokalsamfunnet

Last ned søknadsskjema

 

Utlysning av tilskudd og søknadsfrister

Den økonomiske støtteordningen for tilskudd til lokalt dialogarbeid utlyses én gang i året, etter at statsbudsjettet er lagt frem i Stortinget. Utlysningen kunngjøres på STLs nettsider. Søknadsfristen for prosjekt- og driftstilskudd er 30. november, med forventet behandling innen utgangen av året. Dersom det er midler til overs etter denne fordelingen, lyses de ut igjen for høsthalvåret med søknadsfrist 30. mai. Søkere som ikke får tilskudd vil få et kort begrunnet avslag.

 

Rapportering for bruk av tilskudd

Tilskuddet rapporteres ved årsrapport/prosjektrapport eller annen dokumentasjon på gjennomførte aktiviteter, samt regnskap.

For driftstilskudd rapporteres det ved regnskapsårets avslutning, senest innen 30. april. Prosjekttilskudd rapporteres ved prosjektets avslutning. For prosjekt med varighet på to år eller mer, rapporters det årlig.

Tilskudd fra STL skal synliggjøres i årsrapporter, arrangementsinvitasjoner, prosjektrapporter o.l.

Mottaker kan søke STL om å forvalte tilskuddet annerledes og STL vil vurdere dette i forhold til om det ivaretar det overordnede formålet med tilskuddet. Dersom mottaker ikke har brukt opp tilskuddet, skal det tilbakebetales STL. Ved mislighold av tilskudd, tilskudd gitt på gale/falske forutsetninger, eller manglende rapportering, kan STL kreve tilskuddet tilbakebetalt.

 

STLs rolle overfor tilskuddsmottaker

STL følger opp tilskuddsmottakerne. De foretar besøk/intervjuer eller tilsvarende med mottakere for blant annet å samle informasjon som kan komme andre til nytte, gi råd om ulike samarbeidsformer og veiledning om forvaltning av midlene.

STL forventer at faste lokale samarbeidsråd som mottar driftstilskudd knytter kontakt med sin kommune for å fremme lokalpolitiske saker om tro og livssyn, og eventuelt søker om ytterligere tilskudd kommunalt. Det forventes i tillegg at faste tilskuddsmottakere videreformidler informasjon om STLs arrangementer og aktiviteter til sine styrer og medlemssamfunn.